Dit is de privacyverklaring van K.V. De Waterpoort te Sneek. Hierin informeren wij je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers, werknemers, bezoekers en gebruikers van onze website, app(s), accommodatie en evenementen. Wij doen dat op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens van onze leden en van vrijwilligers die zich op enige wijze inzetten voor onze vereniging. Deze verklaring is opgesteld om je te informeren over welke gegevens wij verwerken en wat wij ermee doen.

Welke gegevens wij verwerken

Wij bewaren en gebruiken:

  • alle gegevens die je hebt opgegeven bij de inschrijving via het inschrijvingsformulier, zoals je adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook je bankrekeningnummer valt daaronder. Van jeugdleden gebruiken wij de gegevens van hun ouder(s)/verzorger(s). Op het inschrijfformulier op onze website kun je altijd zien welke gegevens we opvragen en bewaren.
  • Alle contactgegevens die je als niet-lid-zijnde vrijwilliger aan ons door hebt gegeven, zoals je adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Wat doen wij met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor onze ledenadministratie en om de contributie te kunnen incasseren. Verder worden de gegevens gebruikt om je in te kunnen delen in het juiste team. Je naam en contactgegevens worden in een teamlijst doorgegeven aan de coach/trainer van je team. Deze gegevens worden gebruikt om je te informeren over wedstrijden, trainingen enz. Ook zijn de contactgegevens van belang in geval van een (nood)situatie tijdens een training of wedstrijd waardoor contact met ouder(s)/verzorger(s) nodig is. De coach/trainer kan een e-mailgroep en/of team-app aanmaken met je gegevens om iedereen zo efficiënt mogelijk te informeren/bereiken. Je naam wordt op de teamsite van K.V. De Waterpoort geplaatst. Verder word je e-mailadres gebruikt voor het sturen van uitnodigingen of vereniging gerelateerde mededelingen vanuit de club. Wij delen je persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Vrijwilligers

Leden en ouders van jeugdleden voeren vrijwilligerstaken uit zoals: kantinedienst, halwacht en meehelpen aan nevenactiviteiten. Voor het opstellen van de schema’s hiervoor worden je contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) gebruikt. Als je een vrijwilligersfunctie uitoefent in het bestuur of een commissie dan kom je met je naam (indien beschikbaar en akkoord voor gegeven) en (club)contactgegevens op de website te staan. Wij delen je persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

KNKV

K.V. De Waterpoort is verplicht haar spelende leden in Sportlink te registreren als bondslid. Deze gegevens worden via Sportlink doorgegeven aan de KNKV voor de bondsledenadministratie. De KNKV gebruikt deze gegevens voor controle van de teams, dat de juiste spelers in de juiste teams zitten etc.

Sportlink

Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNKV of K.V. De Waterpoort. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

Foto’s

Wij maken van alle leden teamfoto’s en individuele foto’s. Die worden gebruikt voor de website en de spelerspas. Deze foto’s worden verder niet gebruikt of doorgegeven aan derden. Af en toe worden er foto’s gemaakt van wedstrijden en/of evenementen en worden deze op de website geplaatst. Er kan, indien gewenst, bij het bestuur worden verzocht, om je eigen foto of die van je kinderen te laten verwijderen. Stuur dit verzoek naar privacy@waterpoort-sneek.nl. Andere foto’s, gemaakt door derden, kunnen door ouders, vrijwilligers, supporters enzovoort op social media geplaatst worden. Als vereniging kunnen wij dit niet voorkomen en zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Wat zijn jouw rechten

Je hebt altijd het recht ons om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur dit verzoek naar: privacy@waterpoort-sneek.nl.Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moet dit verzoek gedaan worden door de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s). De reactie wordt dan ook naar hem/haar gestuurd.

Beveiliging en bewaren

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zodra je je uitschrijft als lid worden je persoonsgegevens uiterlijk een jaar na afmelden verwijderd. Bij de financiële administratie houden wij ons aan de (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van waterpoort-sneek.nl of die van een ander bedrijf.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

– het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
– om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Klachten?

Wij doen er als vereniging alles aan om op een goede manier om te gaan met je persoonsgegevens. Heb je desondanks toch klachten over onze verwerking van jouw gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@waterpoort-sneek.nl.  We horen het graag van je, zodat we je klacht kunnen oplossen. Komen we er toch niet uit, dan heb je altijd het recht contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).